Skargi chłopów mileńskich cz.3 - kwiecień 1849
Dodane przez Remek dnia Grudnia 06 2013 10:33:48
(Fragmenty podkreślone - jak na oryginalnym dokumencie)adres listu


Do Przes.[wietnego] Ces.[arsko] Król.[ewskiego] Urzędu Cyrkularnego w Złoczowie

Gmina Mileńska

uprasza po raz drugi P. C.K. Urząd Cyrkularny, by na Grunt do Milna Komisją C.K. Cyrkularną [zesłał], która by się przekonała że Skarb Mileński samowładnie do gminy nleżące łąki, zachody, pastwiska odebrał i takowe na swój użytek obrócił, nam zwrócone były. O szkutku naszego podania prosiemy nas zawiadomić nie przez Dominium, ale wprost przez pocztę Załoziecką do Gromady, lub przez Urząd Kancelarii Kamery Załoziecki.

w Sprawie Gromacki

Przes. Ces. Króle. Urzędzie Cyrkularny!

Jeszcze pod dniem 23go Lutego 1849 roku, podali włościanie Milna, swoje zażalenie, przeciw Państwu Mileńskiemu, że od wielu włościan tak zwane Zachody, Sianożęcij, na których drzewa opałowe znajdują się - jako tyż Wygon za Pasieką Kromciową, samowładnie od nas odebrał - i na użytek Skarbowy obrócił, równie na Sianożęciach Gminnych drzewa włościanom używać zaprzecza, a w potrzeb Skarbowe wyciąć kazał.

Na powyższe nasze podanie po dziś dzień Przes. Ces. Kr. Urząd Cyrkularny Komisję na Grunt nie zesłał, ani na podanie nasze rezolucyi nam nie wydał.

Pomimo tego Skarb Państwa Milno nie tylko w naszym podaniu pod dniem 23 Lutego r.b. wymienione grunta sobie przywłaszczył, ale tak zwane Bezednie pastwisko, które do Gromady od dawna należało, pastwisko Zielony Horb i Piaski na Skarb odebrał, - a że gromada innego wypasu dla bydła nie ma, zatym musiała Gromada w roku 1848 za swoje własne pastwisko Skarbowi 94 1/2 dni pańszczyzny odrabiać.

W czasie wybuchnięcia ognia na części Bukowinie, zgorzała Karczma, która na wzgórku zbudowana była. Gdy to miejsce gdzie karczma była, do odbudowania drugiej niesposobne było - Skarb Mileński odebrał od Wincentego Maliszewskiego jego własnego ogrodu, na którym miał już zasiane konopie, takowe wyrwać rozkazał, i wziął z ogrodu placu łokci 30 długości, a 16 łokci szerokości, za które to Karczmę, co zbudował Skarb w ogrodzie Wincentego Maliszewskiego pobiera czynszu od arendarza rocznie rubli 25.

Toż samo na Gromadzkim Pastewniku, a właściwie Kapusnik zwany, odebrał Skarb od trzech gospodarzy, Szymona Zaleskiego, Jakuba Pawłowskiego, i od Szeligi, od każdego po kawałku, i wybudował na tym placu Kasarnie dla straży pograniczny - w którym to budynku teraz Żyd siedzi, i płaci do Skarbu czynszu rocznie Rubli Osiem 8.-

Zatym upraszają niży podpisani Przes. Ces. Król. Urząd Cyrkularny po raz drugi - by raczył podpisanym zupełnę satysfakcją wymierzyć - ażeby Pastwiska, Zachody, i inne grunta któren Skarb od nas samowładnie odebrał, i na swój użytek obrócił, Pastwiska dla bydła całkiem zaprzeczył, na Grunt Komisję C.K. Cyrkularnę jak najspieszni zesłać raczył, która by po przekonaniu się, naszych uciemiężliwości, co od Państwa Milno ponosiemy, przekonała się - i nam odebrane samowładnie gronta zwróciła. Bo jeżeli by C.K. Urząd Cyrkularny zdał to na Dominium miejscowe, to nigdy sprawiedliwości nie otrzymamy, gdyż zastępca Dominikalny zawżdy Proces ten tak kierować będzie, żeby ten interes w długie lata zwlekał, - bo P. Mandatariusz jest ze strony Dziedzica płatny, to rozumie się że stronę Dziedzica trzymać musi. Dlatego powtarzamy prośbę naszę, i prosiemy o zesłanie Komisji na Grunt do Milna, Cyrkularny.

Ponieważ za tylekrotne podania nasze, nigdy Zwierzchność miejscowa żadny rezolucyi przysłanej od P. C.K. Urzędu Cyrkularnego do Gromady, nie doręczy, i takowe tai, - lub podług swoji woli odpisuje, i nasze najrzetelniejsze pretensje tłumi, i za fałszywe przedstawia, to prosiemy o przysłanie nam rezolucji, jak w tym względzie za podanie nasze pod dniem 23go Lutego rb. i za teraźniejszę - wydana będzie nie przez Dominium ale wprost przez Pocztę Załoziecką do Gromady adresować lub przez Urząd Kamery Załoziecki nadesłać prosiemy.

Milno dnia 17go Kwietnia 1849 roku.

Szymon Zaleski (+)
Jędrzej Pawłowski (+)
Jaśko Zając (+)
Jaśko Zaleski (+)
Maciej Szeliga (+)
Kuba Szeliga (+)
Wojtek Głowacki (+)
Michał Zaleski Wójt (+)